Årsmöte

onsdag 2014-03-26 kl 18.30 -19.00

i rummet Luftbryggan – MC2, Chalmers, Kemivägen 9

Nu är det dags för Teknikklubbens årsmöte. Det formella årsmötet tar c:a 30 minuter och vi bjuder på fika och smörgås. Välkommen!

DAGORDNING

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av två personer att justera dagens protokoll, tillika rösträknare
 6. Godkännande av dagordning
 7. Stadgeenligt väckta frågor
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
 9. Årsredovisning för föregående år
 10. Revisorernas rapport över granskningen av föregående års verksamhet
 11. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års styrelse
 12. Val av ordförande för kommande år
 13. Val av styrelse för kommande år
 14. Val av revisorer för kommande år
 15. Val av valberedning för kommande år
 16. Årets verksamhetsplan
 17. Årets budget
 18. Övriga frågor
 19. Mötets avslutande

Frågor och förslag till punkt 7 skickas in på info@teknikklubben.se senast 16 mars, annars går det bra att ta upp förslag som övrig fråga på årsmötet. Om du inte kan närvara är du alltid välkommen att mejla in frågor på info@teknikklubben.se

Väl mött,

Styrelsen